Звернення суддів Конституційного Суду України до Ради суддів України

Версія для друку

ПРЕС-СЛУЖБА

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

 

01033, Київ, Жилянська, 14

тел. 238-10-80, 238-11-38

факс 287-36-16

 

 

Звернення суддів Конституційного Суду України до Ради суддів України

 

27 лютого 2014 року в Конституційному Суді України відбулися збори суддів КСУ, які прийняли звернення до Ради суддів України у зв`язку з ухваленням 24 лютого 2014 року Верховною Радою України Постанови „Про реагування на факти порушення суддями Конституційного Суду України присяги судді“.

 

РАДІ СУДДІВ УКРАЇНИ

 

 

ШАНОВНІ ЧЛЕНИ РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ!

 

Постановою Верховної Ради України „Про реагування на факти порушення суддями Конституційного Суду України присяги судді“ від 24 лютого 2014 року (далі – Постанова) запропоновано Раді суддів України у триденний строк скликати позачерговий з’їзд суддів України, на якому розглянути питання звільнення за порушення присяги суддів Конституційного Суду України, які були призначені з’їздом суддів України. В основу обвинувачення покладено порушення суддями приписів статей 3, 19, 147–153 Конституції України, а саме: незабезпечення верховенства Конституції України, порушення обов’язку захищати конституційний лад держави, конституційні права та свободи людини і громадянина. На думку органу законодавчої влади, деякі прийняті Конституційним Судом України рішення суперечать змісту присяги судді Конституційного Суду України, чесному і сумлінному виконанню обов’язків судді Конституційного Суду України.

Вважаємо, що Постанову прийнято за відсутності передбачених законодавством підстав та з порушенням передбаченої процедури, виходячи з такого.

Згідно з Конституцією України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України (стаття 6). Метою функціонального поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову є розмежування повноважень між різними органами державної влади та недопущення привласнення повноти державної влади однією з гілок влади (абзац перший пункту 2 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 24 червня 1999 року № 6-рп/99).

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами; делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються (частина перша статті 124 Конституції України).

Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні (частина перша статті 147 Основного Закону України).

Згідно зі статтею 149 Конституції України на суддів Конституційного Суду України поширюються гарантії незалежності та недоторканності, підстави щодо звільнення з посади, передбачені статтею 126 Конституції України.

Відповідно до частини третьої статті 208 Регламенту Верховної Ради України комітети, до предмета відання яких належать відповідні питання, подають свої рішення щодо кандидатів на посади Голови Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, суддів Конституційного Суду України, членів Вищої ради юстиції. Рішення комітетів та відомості про кандидата на посаду Голови Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, суддів Конституційного Суду України та членів Вищої ради юстиції, підготовлені з дотриманням вимог щодо відомостей про кандидата на відповідну посаду (частина друга статті 205 цього Регламенту), надаються народним депутатам України не пізніш як за три дні до розгляду Верховною Радою України відповідного питання. Аналогічна процедура та строки мають бути дотримані при розгляді питання щодо звільнення суддів Конституційного Суду України.

У статті 47 Регламенту Верховної Ради України зазначено, що відповідно до частини другої статті 84, статті 91 Конституції України Верховна Рада України приймає рішення виключно на її пленарних засіданнях після обговорення питань більшістю голосів народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, крім випадків, передбачених Конституцією України та цим Регламентом (частина перша).

При цьому рішення про персональні обрання, призначення, надання згоди на призначення на посаду, надання згоди на звільнення з посади та звільнення з посади приймаються Верховною Радою України шляхом відкритого поіменного голосування, крім випадків, передбачених законом та цим Регламентом, коли рішення приймаються таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів (частина п’ята статті 47 Регламенту Верховної Ради України).

Питання щодо звільнення суддів Конституційного Суду України в комітетах Верховної Ради України не обговорювалось. На пленарному засіданні Верховної Ради України, яке відбулося 24 лютого 2014 року, рішення про голосування з питань звільнення суддів Конституційного Суду України було прийнято за скороченою процедурою обговорення, що суперечить зазначеним положенням Регламенту Верховної Ради України, оскільки процедура звільнення суддів Конституційного Суду України встановлена законами України.

Порядок організації і діяльності Конституційного Суду України, процедура розгляду ним справ визначаються законом (стаття 153 Конституції України).

Відповідно до Закону України „Про Конституційний Суд України“ (далі – Закон) судді Конституційного Суду України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Конституційному Суді України та в його колегіях, за винятком відповідальності за образу чи наклеп при розгляді справ, прийнятті рішень та дачі висновків Конституційним Судом України (частина третя статті 28).

Суддя Конституційного Суду України звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі, зокрема, порушення суддею присяги (пункт 5 частини першої стаття 23 Закону).

Процедура звільнення судді Конституційного Суду України за порушення присяги визначена § 63 Регламенту Конституційного Суду України, згідно з яким якщо орган, який призначив суддю Конституційного Суду України, ставить питання про порушення цим суддею присяги, Конституційний Суд України проводить перевірку і за висновком Постійної комісії з питань регламенту та етики приймає рішення про наявність або відсутність підстав для звільнення з посади судді Конституційного Суду України.

Відповідно до § 69 Регламенту Конституційного Суду України Голова Конституційного Суду України скликає засідання Конституційного Суду України щодо припинення повноважень судді Конституційного Суду України з підстав, передбачених у пунктах 4, 5 частини першої статті 23 Закону, після одержання висновку Постійної комісії з питань регламенту та етики Конституційного Суду України про достатність підстав для розгляду питання.

У § 70 Регламенту Конституційного Суду України визначено, що інформація про припинення повноважень судді Конституційного Суду України направляється Верховній Раді України, Президентові України, з’їзду суддів України у триденний строк з дня прийняття рішення Конституційним Судом України.

Варто зазначити, що Голова Конституційного Суду України засідання про припинення повноважень суддів Конституційного Суду України не скликав; Постійна комісія з питань регламенту та етики Конституційного Суду України висновок про достатність підстав для розгляду цього питання не надавала. Отже, не було дотримано передбачену Регламентом Конституційного Суду України процедуру розгляду питання про звільнення судді Конституційного Суду України за порушення присяги.

Таким чином, факти порушення суддями Конституційного Суду України присяги судді мали бути доведені у передбаченому законом порядку, а не встановлені Верховною Радою України самостійно, перебравши на себе повноваження судової гілки влади. Ні Конституцією України, ні Законом України „Про Конституційний Суд України“, ні Регламентом Конституційного Суду України, ні будь-яким іншим нормативним актом навіть не допускається можливість звільнення суддів Конституційного Суду України за результатами голосування та прийняте рішення. У випадку порушення питання про звільнення судді за порушення присяги, Конституційний Суд України має провести перевірку і за висновками Постійної комісії з питань регламенту та етики прийняти відповідне рішення. Така процедура звільнення судді за порушення присяги передбачена в Законі України „Про Конституційний Суд України“ та Регламенті Конституційного Суду України.

Відповідно до статей 147, 150 Конституції України та статті 69 Закону рішення Конституційного Суду України є остаточним і підлягає обов’язковому виконанню всіма органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Верховна Рада України не наділена конституційними повноваженнями контролю та нагляду за рішеннями судів України, у тому числі Конституційного Суду України.

Висновок органу законодавчої влади про порушення окремими суддями Конституційного Суду України приписів статей 3, 19, 147–153 Конституції України не відповідає Конституції та законам України, а Постанова є незаконною, а тому виконанню не підлягає.

Отже, у Ради суддів України немає підстав скликати позачерговий з’їзд суддів України.

Згідно з пунктом 2 частини п’ятої статті 127 Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ Рада суддів України розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їхніх сімей, приймає відповідні рішення.

З урахуванням наведеного судді Конституційного Суду України звертаються до Вас із проханням:

– відповідно до пункту 2 частини п’ятої статті 127 Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ розглянути питання щодо правового захисту суддів Конституційного Суду України Бринцева Василя Дмитровича, Гультая Михайла Мирославовича, Запорожця Михайла Петровича, Сергейчука Олега Анатолійовича, Шаптали Наталі Костянтинівни;

– відмовити у задоволенні пропозиції Верховної Ради України щодо скликання позачергового з’їзду суддів України для вирішення питання щодо звільнення суддів Конституційного Суду України Бринцева Василя Дмитровича, Гультая Михайла Мирославовича, Запорожця Михайла Петровича, Сергейчука Олега Анатолійовича, Шаптали Наталі Костянтинівни за порушення суддею присяги.

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2020 Конституційний Суд України