Положення про конкурс на кращу наукову статтю з конституційно-правової тематики, пов’язаної із захистом прав і свобод людини і громадянина

Версія для друку

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс на кращу наукову статтю
з конституційно-правової тематики, пов’язаної із захистом
прав і свобод людини і громадянина

1. Загальні положення

1.1. Конкурс на кращу наукову статтю з конституційно-правової тематики, пов’язаної із захистом прав і свобод людини і громадянина (далі – Конкурс), проводиться Конституційним Судом України під час Всеукраїнського тижня права з метою залучення студентів, молодих науковців до вивчення актуальних питань захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні за допомогою засобів конституційної юстиції.

2. Умови Конкурсу

2.1. До участі в Конкурсі допускаються наукові статті, що раніше не публікувалися, студентів, аспірантів, ад’юнктів, здобувачів (віком до 35 років) вищих навчальних закладів.

2.2. Наукова стаття має бути актуальною, містити обґрунтовані висновки по суті досліджуваної проблеми, пропозиції щодо вдосконалення законодавства або правозастосовної практики.

Під час написання конкурсних статей автори керуються такими критеріями:

– відповідність змісту обраній темі;
– наявність характеристики об’єкта і предмета дослідження;
– наявність елементів наукової новизни;
– науковий стиль викладу, послідовність аргументації, самостійність мислення, грамотність;
– наявність джерелознавчого аналізу.

2.3. Наукова стаття має бути представлена в електронному вигляді, обсягом 12 − 15 сторінок, міжрядковий відступ − півтора інтервалу, розмір шрифту − 14, розмір полів: верхнє і нижнє – 2,5 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см. Загальний обсяг додатків не повинен перевищувати п’яти сторінок.

Нумерація виносок − посторінкова. Посилання на джерела − обов’язкові.

На титульному аркуші зазначається:

а) найменування, поштовий індекс, адреса навчального закладу;
б) тема статті;
в) відомості про автора:
– прізвище, ім’я та по батькові;
− група, курс, відділення (денне, вечірнє, заочне), факультет;
– поштовий індекс, домашня адреса;
– код міста, контактний телефон;
г) відомості про наукового керівника або особу, яка надавала консультативну та методичну допомогу студенту (аспіранту) у підготовці роботи: прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання.

Сторінки конкурсної статті, за винятком титульної, мають бути пронумеровані.

За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.

2.4. До кожної статті додається:
– заявка учасника Конкурсу (відповідно до додатку);
– рецензія наукового керівника або кандидата (доктора) юридичних наук з рекомендацією до участі у Конкурсі.

2.5. Роботи, надіслані на Конкурс із порушенням цих вимог, журі Конкурсу не розглядає.

2.6. Надіслані на Конкурс роботи авторам не повертаються. Конкурсні роботи та матеріали можуть бути використані у діяльності Конституційного Суду України з дотриманням в установленому порядку прав авторів.

3. Порядок проведення Конкурсу

3.1. Конкурс відбувається у дати, визначені Кабінетом Міністрів України для проведення Всеукраїнського тижня права.

3.2. Конкурсні статті надсилаються до 20 листопада на електронну пошту редакції журналу „Вісник Конституційного Суду України“: court@ccu.gov.ua (з позначкою „На конкурс“).

Про прийняття заявки на участь у Конкурсі її автор повідомляється електронною поштою.

3.3. Для підбиття підсумків Конкурсу створюється журі, до складу якого входять члени Редакційної ради „Вісника Конституційного Суду України“.

3.4. Журі оцінює надіслані наукові статті за такими критеріями: актуальність, наукова новизна та обґрунтованість, незалежність висновків, суджень і пропозицій автора, оригінальність стилю, послідовність та логічність викладу матеріалу.

3.5. Переможці Конкурсу відзначаються почесними грамотами Конституційного Суду України під час урочистого відкриття Всеукраїнського тижня права в Конституційному Суді України та нагороджуються збірками номерів „Вісника Конституційного Суду України“.

Краща стаття переможців публікується у „Віснику Конституційного Суду України“.

 

Додаток до Положення

ЗАЯВКА

на участь у конкурсі на кращу наукову статтю
з конституційно-правової тематики, пов’язаної із захистом
прав і свобод людини і громадянина

 

 

 

 

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2019 Конституційний Суд України